Udtræk af data

Udtræk af data fra MiBa eller fast dataoverførsel kan ske til andre databaser, herunder kliniske og mikrobiologiske databaser, frivillige overvågningssystemer, administrative systemer, kvalitetssikrings- og forskningsprojekter. Data i MiBa ejes af dén klinisk mikrobiologisk afdeling (KMA), der har genereret og overført de pågældende data.

En ansøgning om brug af data i MiBa skal derfor primært godkendes af den eller de berørte klinisk mikrobiologiske afdelinger. Herefter skal ansøgningen godkendes af MiBa's repræsentantskab. I visse tilfælde vil en ansøgning skulle godkendes af både MiBa forretningsudvalg og repræsentantskab.

Ved udtræk af personhenførbare oplysninger skal de nødvendige tilladelser fra Datatilsynet, Sundhedsstyrelsen og Videnskabsetisk komité være indhentet (jævnfør sundhedsloven § 46). De indhentede tilladelser skal ikke medsendes ansøgningen, men der skal være tydelig angivelse af journalnummer, så bedømmer eventuelt selv kan fremsøge relevante tilladelser. Det er ansøgers ansvar at de nødvendige tilladelser er i orden.

MiBa kan desuden anvendes til fremsøgning af oplysninger ved CPR-opslag i forbindelse med overvågnings- eller forskningsprojekter. Hertil skal der ligeledes ansøges om tilladelse fra KMA og MiBa's repræsentantskab, og der skal foreligge de nødvendige tilladelser som anført ovenfor.

Ansøgningsprocedure

Til ansøgningen anvendes et ansøgningsskema. Ansøgningen bør være så kortfattet som muligt. Afhængigt af ansøgningens karakter, kan der vedlægges bilag. Ansøgning og bilag sendes elektronisk til projektleder Marianne Voldstedlund, Afdeling for Infektionsepidemiologi, Statens Serum Institut ().

Link til procedure for ansøgning om data fra MiBa

Øvrige oplysninger

Grundlaget og filosofien bag MiBa er et fælles nationalt samarbejde, og man må som ansøger påregne at samarbejde bredt med relevante personer i forbindelse med brug af data fra MiBa.
Det kræver ofte både mikrobiologisk ekspertise og lokalkendskab at kunne tolke data fra de enkelte afdelinger korrekt. Man vil derfor, som ansøger, få tildelt en kontaktperson fra hver af de KMA’er, der vil bidrage med data. Kontaktpersonen skal ses som et tilbud og en mulighed for at sikre en kvalificeret tolkning af data. Det må i det enkelte tilfælde afgøres, om kontaktpersonen bør tilbydes at blive en egentlig deltager i projektet/studiet. En KMA kan kræve, at tolkning af data sker i samarbejde med kontaktpersonen.

Hvis to eller flere ansøgere inden for en kortere tidshorisont ansøger om samme eller beslægtede data, vil ansøgerne blive opfordret til at arbejde sammen om et fælles projekt.

I første omgang vil ansøgninger blive imødekommet, som omhandler projekter, hvor selve MiBa er i fokus. Det vil være projekter, hvor evaluering af data i MiBa er en central del af projektet.
MiBa er i en udviklingsfase og ikke alle relevante projekter og dataudtræk vil kunne honoreres i første omgang. Det er ikke muligt at sende ansøgninger til fremtidig brug. 

Publikationer

Det skal klart fremgå af en artikel eller rapport, såfremt der indgår data fra MiBa. På hvilket niveau, der henvises MiBa (forfatterskab, metodeafsnit, aknowledgements, rapport indledning) vil afhænge af det konkrete tilfælde.

Model for kreditering af MiBa i et metodeafsnit:

”Data were obtained from the Danish National Microbiology Database (MiBa) which contains all electronic reports from Departments of Clinical Microbiology in Denmark since 2010”.

Ansøger forpligter sig til at indsende kopi (pdf) af publikation eller rapport over anvendelsen af data til projektleder Marianne Voldstedlund, Afdeling for Infektionsepidemiologi, Statens Serum Institut ().

Gebyr

Ansøger kan pålægges at dække omkostninger i forbindelse med udtræk til ikke lovpligtige formål. Tilsvarende gælder, at ansøger skal dække omkostningerne i de tilfælde, hvor der ønskes opbygning af webservices til dataudveksling. Projekter, hvor udvikling eller validering af data i MiBa spiller en central rolle, vil ikke blive pålagt gebyr. Fremsøgning af oplysninger ved cpr-opslag til godkendte projekter pålægges ikke gebyr.