Organisation

Afdeling for Infektionsepidemiologi, SSI, er som bevillingshaver, ansvarlig for MiBa's daglige drift, økonomi, faglige grundlag og udvikling. Afdelingschef for Infektionsepidemiologi er systemejer. Den daglige ledelse varetages af den MiBa-ansvarlige overlæge.

Økonomisk ramme for systemforvaltningen af HAIBA og MiBa


MiBa drives på nonprofit-basis. MiBa blev udviklet og primært finansieret via en særbevilling fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til Statens Serum Institut (SSI). Staten og Regionerne har med økonomiforhandlingerne ØA 2015 indgået en aftale om en fælles finansiering af den samlede drift af MiBa og HAIBA.

Med økonomiaften kom driften af MiBa ind under den portefølje af centrale sundheds-it-systemer (24:7 systemer), der drives i fællesskab mellem Staten og Regioner og som har Den Nationale bestyrelse som øverste referencepunkt.

Den overordnede organisation for driften af MiBa og HAIBA fremgår af Figur 1.

Figur 1. Overordnet organisation af MiBa og HAIBA - klik for større format

 

Det indholdsmæssige grundlag


MiBa´s Repræsentantskab har til formål at sikre det faglige grundlag og den indholdsmæssige udvikling af MiBa. Repræsentantskabet styrker den kliniske og parakliniske forankring og deltager i den overordnede styring af brug af data (se vedtægter).

Repræsentantskabets medlemmer er udpeget fra hvert af de deltagende laboratorier. Endvidere er Afdeling for Infektionsepidemiologi, SSI, repræsenteret. Repræsentantskabet skal godkende alle indstillinger fra forretningsudvalg og arbejdsgrupper.

Forretningsudvalget består af op til ti valgte medlemmer fra de klinisk mikrobiologiske afdelinger.

Arbejdsgrupper. MiBa har tilknyttet en række arbejdsgrupper, som varetager udvikling af it-standarder, klassifikationer og begrebsafklaring inden for mikrobiologi. Arbejdsgrupperne sikre et tæt samarbejde mellem MiBa/SSI og de lokale KMA'er og mellem forskellige faggrupper.

Den tekniske drift

Driftskoordinationsgruppe for HAIBA og MiBa
Driftskoordinationsgruppen er en intern SSI-gruppe, der har ansvaret for opfølgning på fremdrift og koordinering af især de driftsmæssige, juridiske og tekniske aktiviteter som indgår i HAIBA og MiBa og modtager af økonomi- og øvrige driftsafrapporteringer.

Styregruppe for ekstern it-hardwaredrift
Systemforvaltning og ansvar for kontrakter og databehandleraftaler varetages af Sundhedsdatastyrelsen i samarbejde med Afdeling for Infektionsepidemiologi. Selve MiBa-databasen hostes af Region Hovedstadens Center for It, Medico og Telefoni (CIMT). MiBa-applikationen leveres og supporteres af Autonik AB.

MiBa-organisation - klik for større format

 

 

Sidst redigeret 24. oktober 2016