Tilgængelig data

Få et overblik over hvilke vaccinationsdata samt covid-19-data, du kan ansøge om til dit forskningsprojekt.

Information om og dokumentation af data, som Statens Serum Institut (SSI) stiller til rådighed via SDS Forskerservice, kan du finde nedenfor. Dokumentationen kan du bruge, når du skal finde ud af, hvilke data og variable der er relevante for dit forskningsprojekt.

SSI stiller følgende data til rådighed via SDS Forskerservice:

  • Covid-19 testdata og covid-19 vaccinationsdata
  • Vaccinationsdata fra Det Danske Vaccinationsregister

SSI overvåger covid-19 ved hjælp af en række forskellige overvågningssystemer. Centrale dele af covid-19-overvågningsdata stilles til rådighed for forskere, herunder data om covid-19 vaccination.

Vaccinationsdata fra Det Danske Vaccinationsregister indeholder oplysninger om alle registrerede vaccinationer fra 1. januar 1996 til i dag. Datasættet indeholder bl.a. information om vaccinetype samt oplysninger om administration og registrering af vaccinen.

For data vedrørende covid-19 vaccinationer er der to muligheder. ”EpiDDV_vaccinedata” og "Vaccination_covid19”. Det første datasæt omfatter covid-19 vaccinationsdata med samme variable og struktur som andre vaccinationsdata fra epiDDV. Det andet datasæt omfatter covid-19 vaccinationsdata med variable, der afspejler den måde, data blev anvendt under pandemien, fx ift. vaccinationsmålgrupper. Du skal tage stilling til og begrunde, hvilken af de to tabeller; ”EpiDDV_vaccinedata” og "Vaccination_covid19”, du har behov for, da der er meget store overlap, og de samme data ikke skal udleveres to gange. Derfor er det som udgangspunkt kun muligt at få videregivet én af de to tabeller. Hvis projektet har behov for begge tabeller, skal du begrunde dette særskilt.

Forskere bør tage forbehold for, at data er dynamiske, og derfor kan ændre sig over tid. Hold dig opdateret på denne side for løbende opdateringer og eventuelle ændringer i dokumentationen. Covid-19-data vil fx være præget af løbende ændringer i teststrategien, hvilket betyder at populationen af bekræftede tilfælde ikke bør sammenlignes over tid.

Pr. 1. oktober 2023 er det ikke længere muligt at ansøge om covid-19 testdata for den enkelte case, men kun testdata for samtlige prøvesvar. Testdata for den enkelte case er et meget dynamisk datasæt, som kobles med forskellige registre, og som SSI bruger i overvågningen af covid-19. Datasættet ændres løbende i takt med at behovene ændrer sig. I øjeblikket udfases en række variable, som ikke længere er relevante. Det er ikke hensigtsmæssigt at have et så dynamisk datasæt liggende hos Forskerservice. På denne baggrund er det besluttet, at datasættet ”Testdata for den enkelte case” udfases og stopper pr. 1. oktober. Fremadrettet vil det fortsat være muligt at få datasættet ”Testdata for samtlige prøvesvar”, hvor forsker selv kan koble data med andre relevante registre.

Testdata for samtlige prøvesvar

Testdata inkluderer samtlige prøvesvar for covid-19 enten opnået via en PCR-test og/eller antigen test, også kaldet kviktest. En person/et cpr-nummer kan derfor her optræde flere gange, svarende til antallet af gange personen er blevet testet. Data er baseret på prøvesvar fra de mikrobiologiske afdelinger, TestCenter Danmark og private covid-19 testudbydere fra februar 2020 til dags dato. Data opdateres månedligt.

Bemærk at du i ansøgningen særskilt skal begrunde forskningsprojektets behov for data fra SSI, dvs. forklare hvorfor information om covid-19 vaccinationer og SARS-CoV-2 testsvar er nødvendige for at kunne opfylde formålet med studiet. Særligt for datasættet ”Overvågningsdata_udv”, som indeholder alle PCR- og antigentestsvarene, skal du tage særskilt stilling til, om du har behov for testsvar baseret på antigentests, og om du har behov for at kende både positive og negative testsvar.

Grunden til dette er, at der i forbindelse med screening for covid-19 blev foretaget et meget stort antal gentagne test med negativt udfald hos raske mennesker. Især de mange negative antigentest af skoleelever/unge under uddannelse vil sjældent være vigtige for de studier, der søges data til. Det kan tilføjes, at personer med positiv antigentest, blev opfordret til at få taget en konfirmatorisk PCR-test, så man vil ikke miste mange sandt positive cases ved helt at fravælge antigentest.

Så fravælger man alle antigentest eller alle negative antigentest, eller evt. alle negative covid-19 test (uanset metode/princip) – vil man i langt de fleste tilfælde have de relevante data at tage udgangspunkt i.

Derudover er det også vigtigt, at du i ansøgningen forklarer, hvorfor der ønskes SSI data på hele den beskrevne studiepopulation. Dvs. hvis der f.eks. ønskes SSI data på hele Danmarks befolkning, så skal det begrundes hvorfor.

Se dokumentation for testdata

Covid-19 vaccinationsdata

Covid-19 vaccinationsdata inkluderer alle borgere med et cpr-nummer, der er i live og har en aktiv adresse i Danmark på udtræksdato, samt personer der var i live og havde en aktiv adresse i Danmark pr. 27. december 2020 (CPR-registeret), hvor vaccineudrulningen startede. Population vil derfor løbende vokse. Populationen inkluderer desuden også vaccinerede siden d. 1. december 2020 for at tage højde for vaccinationer givet i udlandet og rapporteret i det danske vaccinationsregister.

Data indeholder oplysninger om antal vaccinationer, samt hvilke vaccinetyper der er administreret (nyeste vaccination/immunitet bibeholdes). Kun vaccinationer valideret af sundhedsfaglige personer, og vaccinationer givet med rettidige tidsintervaller imellem vaccinationer er inkluderet. Data indeholder også oplysninger om, hvilken målgruppe en person tilhørte på tidspunktet for det primære vaccinationsforløb og oplysninger om målgruppeplacering for de ikke-vaccinerede. Data er baseret på oplysninger fra Det Danske Vaccinationsregister, DDV, fra 1. december 2020 til dags dato. Data opdateres månedligt.

Se dokumentation for vaccinationsdata

Vaccinationsdata fra Det Danske Vaccinationsregister

Vaccinationsdata er baseret på oplysninger fra Det Danske Vaccinationsregister, DDV, via SSI’s dataspejl epiDDV. Databasen epiDDV blev etableret i år 2010 med det primære formål at overvåge og vurdere vaccinationstilslutning og –effekt. EpiDDV er ikke et komplet befolkningsregister, men indeholder vaccinationsoplysninger om alle personer, der har modtaget mindst én registreret vaccine.

EpiDDV indeholder oplysninger fra 1. januar 1996 og frem til i dag. Data opdateres månedligt. Se yderligere information om EpiDDV i nedenstående “Information om vaccinedata fra epiDDV til brug for forskere”.

Se dokumentation for vaccinationsdata

Se “Information om vaccinedata fra epiDDV til brug for forskere”