Overvågningssystemer

Det digitale infektionsberedskab omfatter overvågningssystemer, der vha. automatisk datafangst og databehandling sikrer, at vi tidstro kan monitorere forekomst og udvikling af infektionssygdomme, antibiotikaresistens og vacciners effektivitet hos mennesker i Danmark. Den danske mikrobiologidatabase (MiBa) og Det Danske Vaccinationsregister (DDV) udgør de primære datakilder.

Tandhjul der griber ind i hinanden. Tekst: MiBa, HAIBA, Influenza, covid-19

Overvågningssystemerne bygger på elektronisk dataoverførsel, automatisk filtrering samt kobling og analyse af data ved hjælp af algoritmer.

Overvågningssystemerne

Sygdomsovervågning og epidemikontrol er komplekse opgaver. Tidstro og retvisende dataudstilling og offentligt tilgængelige statistikker og rapporter skaber transparens ift. myndighedernes beslutningsgrundlag, hvor f.eks. covid-19 overvågningssystemet har sikret grundlaget for Danmarks håndtering af covid-19 pandemien. De samme principper bliver nu anvendt til automatisk overvågning af andre infektionssygdomme. Data fra disse systemer danner desuden grundlag for borgerrettede løsninger som fx adgang til egne data via Sundhed.dk, indkaldelse til vaccination og under pandemien, også fx Corona passet.

Overvågningssystemerne er primært baseret på data fra MiBa, der indeholder en kopi af alle mikrobiologiske prøvesvar og DDV (læs mere om DDV her). HAIBA (Healthcare-Associated Infections Database) var det første fuldautomatiserede overvågningssystem, som blev bygget på MiBa-data. HAIBA blev lanceret i 2015 og er etableret til overvågning af udvalgte sygehusinfektioner. Baseret på samme koncept blev et meget detaljerede system for covid-19-overvågningen udviklet. Dette omfatter både testede, smittede og vaccinerede og blev trinvist udvidet i løbet af 2020 og 2021.

Dette fuldautomatiske overvågningssystem er siden blevet udvidet til også at omfatte en række andre overvågningspligtige sygdomme og mikroorganismer, herunder bl.a. influenza (inklusiv vaccination), kighoste, RS-virus, pneumokokker, Gruppe A Streptokokker, Mycoplasma pneumoniae og Mpox. Hver mikroorganisme er forskellig, og det varierer derfor hvilke detaljer, datakoblinger og visualiseringer, der er relevante.

I de kommende år bliver overvågning af ca. 90-100 infektionssygdomme samt børnevaccinationsprogrammet og andre relevante vaccinationer automatiseret. Det er desuden MiBa-data, som sikrer resistensopgørelserne for den humane del af DANMAP rapporten (læs mere om DANMAP her), og det er planen, at resistensoplysninger i højere grad integreres i det automatiske overvågningssystem.

Grundlaget for den lovpligtige overvågning
Videregivelse af data til overvågningen sker i overensstemmelse med Bekendtgørelse om Lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme mv. (BEK nr. 1260 af 27/10/2023).