Overvågningssystemer

Det digitale infektionsberedskab omfatter overvågningssystemer, der vha. automatisk datafangst og databehandling, sikrer at vi tidstro kan monitorere forekomst og udvikling af infektionssygdomme og antibiotikaresistens hos mennesker i Danmark. Den danske mikrobiologidatabase (MiBa) udgør den primære datakilde.

Tandhjul der griber ind i hinanden. Tekst: MiBa, HAIBA, Influenza, covid-19

Overvågningssystemerne bygger på elektronisk dataoverførsel, automatisk filtrering samt kobling og analyse af data ved hjælp af algoritmer. Dataalgoritmer og definitioner udvikles i samarbejde mellem bl.a. mikrobiologer, epidemiologer og datamanagere, og bruges til at identificere og definere de sygdomstilfælde, der skal indgå i overvågningen.

Overvågningssystemerne er baseret på data fra MiBa, der indeholder en kopi af alle mikrobiologiske prøvesvar. I den automatiserede overvågning kobles oplysninger fra prøvesvaret med data fra en lang række nationale relevante registre. Det drejer sig fx om bopælsadresse, vaccinationsstatus, branche tilknytning, dato for hospitalsindlæggelse, tidligere hospitalsdiagnoser og oplysninger om død. Via disse overbygninger til MiBa overvåger vi covid-19, og andre luftvejsinfektioner, og fx tarminfektioner, antibiotikaresistens samt mikrobielle egenskaber.

Overvågningssystemerne

HAIBA (Healthcare-Associated Infections Database) var det første fuldautomatiserede overvågningssystem, som er bygget på MiBa-data. HAIBA blev lanceret i 2015 og er etableret til overvågning af sygehusinfektioner. Det seneste fuldautomatiske og meget detaljerede system er covid-19-overvågningen, som er udviklet i løbet af 2020 og 2021.

Overvågningssystemer baseret på MiBa-data, hvor dele af databehandlingen er automatiseret, omfatter fx overvågning af luftvejsinfektioner (influenza, kighoste, Mycoplasma pneumoniae samt RS-virus), som offentliggøres i Influenza Nyt, og fx seksuelt overførbare sygdomme som fx klamydia. Denne overvågning vil i de kommende år blive fuldautomatiseret på samme måde som covid-19-overvågningen. Det er ligeledes MiBa-data som sikrer resistensopgørelserne for den humane del af DANMAP rapporten.

Grundlaget for den lovpligtige overvågning
Videregivelse af data til overvågningen sker i overensstemmelse med Bekendtgørelse om Lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme mv. (Bekendtgørelse nr. 277 af 14/4/2000) med senere tilføjelser (Bekendtgørelse nr. 1102 20/9/2007).