Anvendelse af HAIBA

I alle regioner er data integreret i ledelsessystemerne, og mange regioner viser tal fra HAIBA på deres intranetsider. Data anvendes f.eks i månedsrapporter til infektionshygiejniske enheder, hospitalsledelser, samt i tavlemøder mellem klinikere.

Nogle regioner har valgt at vise data ved hjælp af statistisk proces-kontrol (SPC) og oplever, at dette kan give god mening som oplæg til en dialog mellem de infektionshygiejniske enheder og klinikere med henblik på at definere forebyggelsesindsatser.

 

SPC - statistisk proces kontrol, er et redskab i kvalitetsforbedring, som viser variation i forekomsten af infektioner og udviklingen over tid. Det kan bruges som oplæg til en dialog med henblik på at definere forebyggelsesindsatser.

Region Hovedstaden

Her indgår de aggregerede data fra HAIBA i den løbende regionale og lokale overvågning. Data for de fem typer infektioner som HAIBA overvåger, opgøres pr. måned ved hjælp af SPC og publiceres på regionens hjemmeside, sammen med data for antibiotikaforbrug og resistente bakterier. Dette sker både i en interaktiv dataapplikation og i en månedsrapport. Månedsrapporten sendes direkte til hospitalsdirektionerne.

Region Nordjylland

Data fra HAIBA vises i regionens Ledelses Informations System. Data vises både i tabelform og grafisk form med visning af tendenslinje og median ud fra antallet af infektioner for områderne: bakteriæmi, Clostridium difficile og urinvejsinfektioner. Medianen repræsenterer forekomst i foregående kalenderår. I visningen er det muligt at filtrere på periode, uge eller måned samt intern organisation. Region Nordjylland arbejder på at udvikle systemet, så udviklingen af infektioner kan vises efter principperne i SPC. Desuden følger direktionen data for bakteriæmi som et regionalt strategisk fokusområde.

Region Sjælland

I Region Sjælland bearbejdes regionens data fra HAIBA i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling ved hjælp af SPC og præsenteres i grafer med udviklingstendenser for de seneste 24 måneder. Grafer med udviklingstendenser er tilgængelige på regionens intranet og anvendes bl.a. i forbindelse med dialogmøder i sygehusenes hygiejnekomitéer og i forbindelse med undervisning i infektionshygiejne og antibiotikaforbrug.

Region Syddanmark

Her er der på udvalgte sygehuse udarbejdet egne SPC-diagrammer på basis af data fra HAIBA. Regionen arbejder på at udarbejde diagrammer for alle sygehuse i regionen og at bringe disse på en fælles regional platform til brug ved tavlemøder og i sygehusenhedernes generelle forbedringsarbejde inden for infektionshygiejnen.

Region Midtjylland

I Region Midtjylland er HAIBA blevet anvendt på Hospitalsenheden Vest siden januar 2017, ved infektionshygiejniske gennemgange i alle sengeafsnit én gang om året. Data anvendes som et udgangspunkt for drøftelse og forbedringsmuligheder inden for infektionshygiejnen. I rapporterne opstilles infektionsraterne til sammenligning med de to foregående år set i forhold til det nationale, regionale, hospitals- og afdelings/afsnitsniveau ved hjælp af farvekoder svarende til de nationale kvalitetsmål. På afdelingsniveau tillægges værdien af egen udvikling størst betydning, og i den forbindelse sammenholdes egen udvikling med data for risikofaktorer så som urinvejskateter, perifert- og centralt venekateter. Data fra HAIBA er tilgængelige på alle afdelingernes intranet med direkte links til egne data.