Organisation og Governance

MiBa og HAIBA er udviklet i et tæt samarbejde mellem af stat og regioner.

Samarbejdet om drift, udvikling og udnyttelse af IT systemerne til gavn for alle er bredt funderet og omfatter de klinisk mikrobiologiske afdelinger, repræsentanter fra de regionale og nationale hygiejneorganisationer og det regionale kvalitetsarbejde, MedCom, Sundhedsdatastyrelsen (SDS) og Statens Serum Institut (SSI).

Systemejerskabet for MiBa og HAIBA er placeret hos SSI, som også har det forretningsmæssige ansvar. Drift og systemforvaltning varetages i fællesskab mellem SSI og SDS.

MiBa og HAIBA komplekset indgår i en portefølje af fællesoffentlige systemer indenfor sundheds IT, der koordineres under den Nationale bestyrelse for IT. Styregruppen for fællesoffentlig systemforvaltning af sundheds IT (FSI), udstikker rammer, ansvar og roller for systemforvaltningen af de fællesoffentlige systemer i drift.

Der vil primo 2019 blive nedsat en Forretningsstyregruppe for MiBa og HAIBA under FSI, som har til opgave at sikre, at drift- og udviklingsaktiviteter i forhold til MiBa og HAIBA gennemføres med udgangspunkt i, hvad der er mest hensigtsmæssigt set ud fra et økonomisk og forretningsmæssigt perspektiv.

Sikring af det faglige indhold, den lokale kliniske og parakliniske forankring, forretningsmæssige drift, udvikling og kvalitetssikring varetages i forskellige tværgående fora, primært MiBa repræsentantskab og HAIBA følgegruppe. Her tages desuden beslutninger om brug af data.

MiBa og HAIBA organisation

Overordnet organisation for MiBa og HAIBA.