Vision

MiBa og HAIBA bærer på store potentialer og er eksempler på et frugtbart samarbejde om national sundheds IT.

Forebyggelse og behandling af infektioner er en integreret del af det danske sundhedsvæsen på tværs af stat, regioner og kommuner.

I et sundhedsvæsen med stadigt flere komplekse forløb og flydende grænser (ambulante patienter og kort indlæggelsestid), bliver løsninger der går på tværs af sektorer essentielle. De sundheds-IT-løsninger og data der udvikles, skal kunne anvendes bredt til mange formål i de daglige arbejdsgange af både myndigheder, sundhedspersonale og af borgeren selv.

Løsningerne skal være fleksible og løbende kunne tilpasses nye behov og globale udfordringer.

MiBa og HAIBA er tværgående IT løsninger, der er udviklet med disse perspektiver og som danner fundamentet for en udvikling, der skal sikre befolkningen og det danske sundhedsvæsen i en tid hvor der både stilles krav til minimering af omkostninger og samtidig er store forventninger til effektiv og rettidig behandling, Sammenhæng på tværs af sektorer og styrket bekæmpelse af sygdomsudbrud bl.a. med resistente bakterier vil få stor betydning i det danske sundhedsvæsen fremover.

MiBa blev etableret i 2010 i tæt samarbejde med de klinisk mikrobiologiske afdelinger. Formålet var at sikre national svarvisning af mikrobiologiske prøvesvar og at understøtte den nationale overvågning af infektioner.

MiBas grundlæggende datamodel blev udvidet med MiBa II projektet i 2016 -17. Denne videreudvikling betød, at også egenskaber hos mikroorganismer kunne indgå i data, som veldefinerede og strukturerede oplysninger. Denne datamodel åbnede vejen for realtime overvågning af eksempelvis resistensforhold.

Den nye MiBa II datamodel understøtter desuden MiBAlert funktion, der kan advare sundhedspersonale om smitterisiko ved resistente bakterier hos indlagte patienter. Infektioner med resistente bakterier udgør et stadig større problem i sundhedsvæsenet.

HAIBA blev etableret I 2015. Formålet med HAIBA var at etablere et værktøj til automatisk overvågning af infektioner erhvervet på sygehuse. HAIBA er et system, som kombineret med lokale datadaser og patientjournaler giver mange muligheder for bedre at forstå epidemiologi af sygehuserhvervede infektioner, smitteveje, risikofaktorer og strategier for forebyggelse.

MiBa og HAIBA vil kunne udvikles så systemerne i langt højere grad end nu kan imødekomme lokale, nationale og internationale behov og udfordringer. 

MiBa og HAIBA indeholder nationale data af meget høj kvalitet og de udgør vigtige datakilder til forskning. Der arbejdes på at få etableret en formel forretningsgang for udnyttelse af MiBa og HAIBA data til forskning og afklaring af ressourcer til understøttelse her til.

Temaer og scenarier for mulige fremtidige udviklingsprojekter

Understøttelse af aktuel patientbehandling

 • Udrulning af MiBAlert til alle regioner
 • Integrationer til kommunale omsorgsjournaler
 • Visualisering af resistensforhold (eRES modul) for at understøtte den empiriske behandling (akut behandling, før der er svar på prøven)
 • Sikre tilgængelighed ved integrationer i eksisterende lokale IT løsninger
 • Professionalisering og konsolidering af den eskalerende drift og systemforvaltning

Understøttelse af kvalitetsarbejde i regioner

 • Etablering af abonnementsordning, hvor regionale kvalitetsdatabaser automatisk kan få overført udvalgte mikrobiologiske data eller data om klassifikation af infektioner

Understøttelse af den lokale sygdomsovervågning

 • Etablering af et værktøj til visualisering af data, herunder alarmer ved lokale eller nationale sygdomsudbrud.
 • Klassifikation af forløb af de enkelte patienter med henblik på analyse af smittested og kritiske kontrolpunkter for infektionshygiejne i samfund og behandlingssted.
 • Infections-like-mine. Mønstergenkaldelse så den enkelte diagnose på molekylært niveau umiddelbar følges af information om hvorvidt denne subtype er unik eller om den er en del af et udbrud.
 • Flere indikatorer i HAIBA så et mere fyldestgørende overblik over de væsentlige infektioner kan tilgås.
 • Der skal laves en indsats sammen med regionerne og hospitalerne for at finde de bedste måder at anvende HAIBA på. Der har ikke været så mange og detaljerede data før om sygehuserhvervede infektioner, som viser tendenser i stedet for øjebliksbilleder. Dette kræver nye måder at fortolke overvågningsdata til den lokale kliniske og infektionshygiejniske praksis.

Understøttelse af den nationale sygdomsovervågning

 • Etablering af fullscale automatiseret national overvågning af smitsomme sygdomme, herunder anvendelse af data fra andre laboratorier end de mikrobiologiske og kliniske data.
 • Kobling af relevante epidemiologiske, demografiske, kliniske og vaccinations-data til de mikrobiologiske data.
 • Visualisering af nationale data til borgere, beslutningstagere og presse.
 • Modul til international rapportering, eksempelvis Europæisk Center for Sygdomsforebyggelse og kontrol (ECDC) europæiske overvågningssystem (TESSy) og World Health Organization (WHO)

Understøttelse af forskning

 • Etablering af forskerservice med infektionsdata

Hver af disse temaer har tilhørende lovgivning og forskellige interessenter, og dette har betydning for hvilke data, det er muligt at indsamle, behandle og videregive. Det har også betydning i forhold til governance, økonomi, processer og den teknologiske afklaring.