HAIBA

HAIBA - Hospital Acquired Infections database
Hospital Acquired Infections databasen (HAIBA) lanceres trinvist i foråret 2015. HAIBA er et nyt system til overvågning af infektioner erhvervet under indlæggelse på et sygehus og er et automatisk værktøj til national overvågning af fire af de mest almindelige sygehuserhvervede infektioner. I marts 2015 blev overvågning af bakteriæmier og Clostridium difficile-infektioner (CDI) lanceret. Senere følger urinvejsinfektioner samt visse post-operative infektioner. HAIBA er baseret på datafangst fra allerede eksisterende datakilder – MiBa, LPR og regionale medicinmoduler - og kræver dermed ikke, at klinikerne eller andre medarbejdere anvender tid til registrering og indberetning.

Baggrund
Infektioner erhvervet i sundhedssektoren udgør et problem for de patienter, der rammes, men også for sundhedssektoren og samfundet mere generelt. Cirka 8-10 pct. af indlagte patienter erhverver en infektion i forbindelse med indlæggelse og behandling på sygehus. Overvågning af infektioner er en vigtig del af sygehusenes programmer til infektionskontrol. Overvågning kan i sig selv være med til at forebygge infektioner, bl.a. fordi overvågning skaber opmærksomhed om infektionerne og mulige forebyggende tiltag. Derudover er målet at følge tendenser, identificere behov for yderligere indsatser, vurdere effekt af interventioner, sikre kvalitet og patientsikkerhed, bidrage til at vurdere de økonomiske konsekvenser af infektioner samt at opdage udbrud.

Før HAIBA var der ikke en løbende national overvågning af sygehuserhvervede infektioner, og dermed var der ikke et samlet og opdateret overblik over dette problemfelt.

I efteråret 2011 bad Indenrigs- og Sundhedsministeriet (nu Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) Statens Serum Institut om at undersøge mulighederne for at etablere automatiseret overvågning af sygehusinfektioner. Dette skulle bygge på eksisterende data, og skulle kunne anvendes direkte i indsatsen mod sygehuserhvervede infektioner og resultater skulle være tilgængelige på flere niveauer, herunder for klinikere, hygiejneorganisationer, samt ledelse i sygehuse og regioner. HAIBA er nu afsluttet som projekt. Driften af HAIBA finansieres som en fællesoffentlig aktivitet, dvs. med både statslig og regional medfinansiering.

Efter aftale med regionerne offentliggøres i HAIBA trinvist. Bakteriæmier og CDI data er tilgængelige for alle via det åbne eSundhed fra d. 4. marts 2015. ESundhed er Statens Serum Instituts nye indgang til offentliggørelse af sundhedsdata på regions-, hospitals- og kommunalt niveau.  Data for de øvrige infektioner vil blive tilgængelige senere i 2015. Det er endvidere planlagt, at data vil blive tilgængelige i de regionale kvalitetssystemer.

Principper i HAIBA
Data i HAIBA er dannet ud fra Landspatientregistret (LPR), den danske Mikrobiologidatabase (MiBa) og de regionale medicinmoduler. Overordnet set er princippet, at HAIBA bruger kontakter i LPR til at danne patientforløb. Ud fra oplysninger om en patients forløb og dato for første kontakt vurderes, om en prøve er taget eller en diagnose er stillet på et tidspunkt, hvor det er mest sandsynligt, at der er tale om en infektion, der er erhvervet i forbindelse med indlæggelsen og ikke erhvervet i samfundet.

For CDI, bakteriæmi og urinvejsinfektioner er denne vurdering baseret på en 48 timers regel. Det betyder, at infektioner, der bekræftes ved en prøvetagning ≥ 48 timer efter indlæggelse klassificeres som erhvervet i sygehus. Der er flere andre regler som anvendes og disse bliver bl.a. dokumenteret på eSundhed, hvor er adgang til HAIBA. For de postoperative infektioner anvendes andre principper.

Datakilder
Fra LPR indgår oplysninger om heldøgns og ambulante patienter for både offentlige og private hospitaler. Psykiatriske hospitaler og afdelinger er ikke inkluderet. Da LPR viser hver indlæggelse, som en ny registrering (kontakt) bruger HAIBA en algoritme til at finde indlæggelsesforløb.

Fra MiBa bliver der hver nat lavet et udtræk, som er defineret i forhold til de forskellige infektionstyper. Data fra MiBa bliver koblet til andre registre vha. CPR nummer.

HAIBA
Overvågningsværktøjet er interaktivt og man kan man vælge, om man vil se data for hele landet, per region, sygehus eller afdeling (Figur 1). Det er muligt at specificere perioden og om man kan vælge at se resultaterne, som en graf eller en tabel. Resultater kan downloades i pdf-fil og Excel.

Figur 1. Screen dump af HAIBA

EPI-NYT uge 9 2015 figur 1

HAIBA er internationalt set et enestående værktøj, idet rapporter og resultater fra HAIBA er baseret på genbrug af data og dermed ikke kræver aktiv indberetning. Samtidig er systemet nationalt og kan dermed tage højde for, at en del patienter overføres mellem sygehuse, og at en patient, som overflyttes fra en region til en anden, kan overflyttes med en infektion. HAIBA dækker både offentlige og private sygehuse.

Man skal være opmærksom på en række begrænsninger i HAIBA. Case-definitionerne er baseret på computeralgoritmer, og dermed kan klassifikation af infektioner afvige fra en individuel klinisk/mikrobiologisk vurdering. Rapporterne fra HAIBA er først og fremmest indikatorer på forekomsten af infektioner erhvervet i sygehuse. Både antal og incidens vil være påvirket af de metoder, som anvendes i diagnostikken, og de regler og traditioner der er for prøvetagning og anden diagnostisk udredning.

På grund af disse og andre begrænsninger er HAIBA bedst egnet til at følge udviklingen på et bestemt sygehus eller nogle bestemte afdelinger.

HAIBA kan ikke give forklaringer på, hvorfor forekomsten er, som den er, eller hvorfor der ses ændringer. Men formidling af data gennem HAIBA kan åbne diskussioner om mulige forklaringer, og stimulere initiativer med henblik på at forebygge sygehuserhvervede infektioner. HAIBA kan anvendes som en datakilde til at evaluere indsats for at styrke infektionshygiejnen.

Med lanceringen af HAIBA er der i Danmark et unikt værktøj til dynamisk at følge udviklingen af sygehuserhvervede infektioner over tid.
(S Gubbels, J Nielsen, M Voldstedlund, M Chaine, L Espenhain, K Mølbak, Infektionsepidemiologi; B Kristensen, CEI; KS Nielsen, S Jakobsen, NSI, Statens Serum Institut samt den regionale HAIBA følgegruppe)

Kontakt
HAIBA fagansvarlig: Læge Sophie Gubbels, tlf.: 3268 8338, e-mail:

 

Sidst redigeret 15. juli 2015
HAIBA-logo

 

  Kontakt

  HAIBA fagansvarlig:
  Læge Sophie Gubbels,
  Tlf.: 3268 8338, e-mail:


  HAIBA

  www.esundhed.dk