MiBa i overvågningen

MiBa danner fundamentet for en modernisering af den lovpligtige overvågning af smitsomme mikroorganismer og sygdomme.

Den nationale overvågning af smitsomme sygdomme  i Danmark, er i en overgangsfase. Denne hidtidige overvågning, baseret på manuelle indberetninger og arbejdsgange, er ved at blive udfaset og erstattet af en digital overvågning baseret på, ikke bare MiBa data, men også data fra en række andre vigtige datakilder, fx Det danske Vaccinationsregister og Landspatientregistret. Den nye overvågning omtales også som det digitale smitteberedskab.

Det digitale smitteberedskab bygger på elektronisk overførsel af data, automatisk filtrering, kobling og analyse af data ved hjælp at algoritmer.

Dataalgoritmerne udvikles i samarbejde mellem mikrobiologer, epidemiologer og datamanagere og bruges til at identificere og definere de sygdomstilfælde, der skal indgå i overvågningen.

Via overbygninger til MiBa overvåges fx tarm og luftvejsinfektioner, antibiotikaresistens, mikrobielle egenskaber og sygehusinfektioner.

Denne automatiserede elektroniske laboratorieovervågning er langt mere komplet, retvisende og rettidig end den tidligere overvågning, giver et stort kvalitetsløft og er effektiv i et samlet nationalt perspektiv.

MiBa indeholder kun oplysninger fra prøvesvarene. Registreringen af manuelle indberetninger om kliniske forhold omkring patienten, minimeres ved at koble data fra MiBa med allerede eksisterende data fra andre registre. Det drejer sig fx om vaccinationsstatus, dato for hospitalsindlæggelse, indlæggelsesdiagnoser og oplysninger om død.

Målet er at gøre den nationale overvågning af smitsomme sygdomme og mikroorganismer rettidig og komplet, så Statens Serum institut (SSI) hurtigt og med større sikkerhed kan identificerer sygdomsudbrud og effektivt formidle relevant information til embedslægen, nationale og internationale myndigheder.

Videregivelse af data til overvågningen sker i overensstemmelse med Bekendtgørelse om Lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme mv. (Bekendtgørelse nr. 277 af 14/4/2000) med senere tilføjelser (Bekendtgørelse nr. 1102 20/9/2007).

Number of cases

Graf - Antal cases 

Overvågning af smitsomme sygdomme og mikroorganismer.

 

De bearbejdede data udstilles på SSIs hjemmeside - Overvågning i tal, grafer og kort. Her er der mulighed for at præsentere data fra overvågningen. Data kan præsenteres som søjlediagrammer, tabeller og kort.