Samarbejdspartnere

Drift og udvikling af systemer og databaser i det digitale infektionsberedskab sker i samarbejde med resten af Infektionsberedskabet på Statens Serum Institut (SSI), Indenrigs- og Sundhedsministeriet og dets styrelser, samt adskillige aktører i sundhedsvæsenet.

Regionerne og de klinisk mikrobiologiske afdelinger (KMA) i regionerne er nogle af vores nærmeste samarbejdspartnere. Eksempelvis udvikles den danske mikrobiologi database (MiBa) forsat i et tæt samarbejde mellem SSI og KMA, hvor også de eksterne drifts- og applikationsleverandører spiller en central rolle.

Alle SSI’s og KMA’s mikrobiologiske prøvesvar sendes automatisk og i realtid til MiBa. Prøvesvarene udstilles fra MiBa via en række regionale systemer fx via Sundhedsjournalkomplekset, der omfatter Laboratoriesvarportalen og app´en MinSundhed. Dette foregår i samarbejde med forvaltningen i region Nordjylland, og Sundhed.dk. Svarudstilling via integrationer til EPJ foregår i samarbejde med regionernes IT-afdelinger og IT-leverandører.

Data udveksles med MedCom standarder og over Sundhedsdatanettet, hvorfor MedCom er en vigtig samarbejdspartner.

Udvikling og drift af Healthcare-Associated Infections Database (HAIBA), herunder udvikling og validering af algoritmer, sker også i tæt samarbejde med KMA og Infektionshygiejniske Enheder i regionerne.

En væsentlig del af infektionsovervågningen omhandler løbende indsamling og opgørelser af overvågningsdata. Disse opgørelser understøtter arbejdet hos vores samarbejdspartnere i Indenrigs- og Sundhedsministeriet, herunder Sundhedsdatastyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen, så de kan udføre deres myndighedsopgaver. Vi leverer desuden opgørelser til kommuner og regioner, og understøtter derved deres lokale og regionale indsatser. For at sikre sammenhæng med national infrastruktur af sundheds-IT og nationale registre har SSI tæt samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen.

I Data Integration og Analyse (DIAS) deltager vi bredt i det vidt forgrenede netværk af samarbejdsfora, der findes inden for sundheds-IT, data og klassifikationer, nationalt såvel som internationalt. Dette sikrer effektiv koordination og tillidsfuld kommunikation, der er af afgørende betydning for det overordnede samarbejde, tværsektoriel opgaveløsning samt under kriser som covid-19-pandemien.