Grundprincipper i MiBa

MiBa er bygget op om grundprincipper, der omfatter automatisk opsamling af data i realtid, nem og sikker adgang til svarvisning og proaktiv udnyttelse af data til infektionskontrol.

Automatisk opsamling af data

I de klinisk mikrobiologiske afdelinger (KMA) analyseres prøver fra både hospitaler og praksissektoren. Laboratoriernes IT-systemer er koblet til MiBa, så en kopi af alle prøvesvar automatisk sendes til MiBa og er tilgængelige få minutter efter, de er afsendt. Foreløbige prøvesvar sendes også til MiBa. Desuden sendes prøvesvar fra SSI’s referencelaboratorier automatisk til MiBa, og MiBa modtager også covid-19-prøvesvar fra Testcenter Danmark samt fra private aktører.

Al udveksling af data foregår over Sundhedsdatanettet og ved brug af nationale MedCom standarder.

Adgang til svarvisning

Adgang til mikrobiologiske prøvesvar for sundhedspersonale på tværs af sektorer via MiBa har stor betydning for diagnostik og patientbehandling.

MiBa er integreret til sundheds-IT-systemer nationalt, regionalt og lokalt. En integration kan, udover adgang til visning af prøvesvar, omfatte MiBAlert funktionen.

Har man adgang til MiBa via et dybt link, kan man udnytte søgefunktioner og forskellige oversigter. Et dybt link fører brugeren ind i MiBa’s brugergrænseflade.

Prøvesvar fra MiBa er desuden tilgængelige for borgeren selv via Sundhed.dk og mobile løsninger fx MinSundhed.

For at lægen eller andet sundhedspersonale kan tilgå en patients oplysninger i MiBa, skal vedkommende have patienten i behandling. Alle opslag i MiBa bliver logget.

MiBAlert

Formålet med MiBAlert er at identificere patienter, der bærer på udvalgte mikroorganismer ved indlæggelse, så der hurtigt kan tages stilling til isolation og evt. speciel antibiotisk behandling.

MiBAlert, som er rettet til sundhedspersonale, fungerer som en alarm i den elektroniske patient journal (EPJ) baseret på automatiske søgninger i MiBa.

Patienter med fx bestemte multiresistente mikroorganismer skal opdages hurtigt, da de kan smitte medpatienter eller modtage suboptimal behandling. MiBAlert er således et vigtigt redskab til at begrænse smitte med resistente bakterier på sygehusene.

MiBAlert Logo

MiBAlert kan varsle sundhedspersonale i tilfælde af smitterisiko med udvalgte mikroorganismer.

 

Det tekniske princip

MiBAlert-funktionen aktiveres automatisk når en patients journal åbnes i EPJ.

MiBAlert starter en automatisk søgning i MiBa ved hjælp af en foruddefineret søgealgoritme. Resultatet af søgningen returneres til EPJ, som i løbet af millisekunder fortolker resultatet til et ikon i brugerens grænseflade i EPJ.

Den returnerede status får MiBAlert-ikonet til at skifte udseende. Ved en alarm returnerer MiBa et link, som leder brugeren ind i MiBa. Her vises de specifikke prøvesvar, der er identificeret ved hjælp af søgealgoritmen.

MiBAlert-ikonet fungerer samtidig som et dybt link til svarvisning i MiBa, hvor samtlige prøvesvar for patienten kan tilgås.

Opsætning af MiBAlert

I MiBa findes et modul til opsætning af MiBAlert-algoritmer, links og tooltips.

En MiBAlert-algoritme opsættes specifikt til det system og den region, som MiBAlert skal anvendes i, og skal afstemmes med den regionale hygiejneinstruks og det faktiske prøvegrundlag. Klinikerne har adgang til vejledninger via links i MiBAlert. 

Algoritmerne kan opbygges af kombinationer af fx et dyrkningsfund (mikroorganisme) og resistensforhold eller påvisning af en mikrobiel egenskab. I udvalgte tilfælde kan man desuden anvende resultat af udført analyse. For hver algoritme skal man vælge, hvor langt tilbage i tiden algoritmen skal lede i patientens svar. På denne måde kan man fastsætte MiBAlert til at alarmere på en given infektion, som patienten måtte have haft eksempelvis inden for to år.