Grundprincipper i MiBa

Hver gang et prøvesvar sendes fra en klinisk mikrobiologisk afdeling (KMA) til lægen der har rekvireret undersøgelsen, sendes der automatisk en elektronisk kopi af prøvesvaret til MiBa.

Automatisk opsamling af data

I de klinisk mikrobiologiske afdelinger analyseres prøver fra både hospitaler og praksis sektoren. Laboratoriernes IT-systemer er koblet til MiBa, så kopi af alle prøvesvar bliver automatisk sendt til MiBa og er tilgængelige få minutter efter de er afsendt.

Adgang til svaroverblik og svarvisning

I MiBas svarvisningsfunktion er det kopien af det originale prøvesvar (lokal version) på én given patient, der kan fremsøges. Adgang til mikrobiologiske prøvesvar for sundhedspersonale på tværs af sektorer via MiBa har stor betydning for diagnostik og patientbehandling, Prøvesvar fra MiBa er desuden tilgængelige for borgeren selv via Sundhed.dk.

For at lægen eller andet sundhedspersonale kan tilgå en patients oplysninger i MiBa - skal vedkommende have patienten i behandling. Alle opslag i MiBa bliver logget.

Al dataoverførsel og kommunikation sker over Sundhedsdatanettet. Dette er en sikker kommunikationsform indenfor sundhedsvæsenet.

MiBa som datakilde

MiBa danner datagrundlaget for den nationale overvågning af smitsomme sygdomme og mikroorganismer.

Standardisering af data

For at kunne bruge data fra MiBa skal oplysningerne i prøvesvaret have en ensartet struktur med fælles koder og terminologi. Men oplysningerne i de lokale KMA'ers IT-systemer er struktureret og kodet forskelligt. En delvis ensretning af datastrukturen opnås ved at overføre data ved hjælp af en fælles data-overførselsprotokol, MedCom-standarden, XRPTO6.

Fælles terminologi og kodning opnås ved at mappe (oversætte) lokale koder og termer til fælles koder og termer (standardiseret version).

De automatiske udtræk til overvågningsdatabaser på Statens Serum Institut er baseret på de standardiserede versioner af prøvesvarene.

 

MiBa Datamodel 

Principskitse for dataflow gennem MiBa