Anvendelse af HAIBA

Siden sin lancering i 2015 er HAIBA blevet anvendt på forskellige måder og integreret i flere systemer og processer. Og der er forsat visioner for flere anvendelser. Nedenfor er en beskrivelse af anvendelsen af HAIBA i regionerne.

I alle regioner er data integreret i ledelsessystemerne, og mange regioner viser tal fra HAIBA på deres intranetsider. Data anvendes fx i månedsrapporter til infektionshygiejniske enheder, hospitalsledelser samt i tavlemøder mellem klinikere.

Nogle regioner har valgt at vise data ved hjælp af statistisk proces-kontrol (SPC) og oplever, at dette kan give god mening som oplæg til en dialog mellem de infektionshygiejniske enheder og klinikere med henblik på at definere forebyggelsesindsatser.

SPC - statistisk proces kontrol, er et redskab i kvalitetsforbedring, som viser variation i forekomsten af infektioner og udviklingen over tid. Det kan bruges som oplæg til en dialog med henblik på at definere forebyggelsesindsatser.

Region Hovedstaden

I Region Hovedstaden indgår de aggregerede data fra HAIBA i den løbende regionale og lokale overvågning. Infektionsdata opgøres månedligt ved hjælp af SPC og publiceres sammen med data for antibiotikaforbrug og resistente bakterier på regionens hjemmeside og i interaktiv webapplikation.

Region Nordjylland

I Region Nordjylland vises HAIBA-data i regionens ledelses informationssystem. Data udstilles både på tabelform og grafisk med visning af tendenslinje og median ud fra antallet af infektioner og incidens for alle områder. I visningen er det muligt at filtrere på periode, uge/måned samt intern organisation. Region Nordjylland arbejder på at udvikle systemet, så udviklingen af infektioner kan vises efter principperne i SPC.

Region Sjælland

I Region Sjælland bearbejdes regionens HAIBA-data månedligt i klinisk mikrobiologisk afdeling ved hjælp af SPC og præsenteres med grafer med udviklingstendenser for seneste 24 mdr. på sygehusniveau. Grafer fremsendes til sygehusledelser og er tilgængelige på regionens intranet og anvendes bl.a. i forbindelse med dialogmøder i sygehusenes hygiejnekomitéer og i forbindelse med undervisning i infektionshygiejne og antibiotikaforbrug. Desuden vises HAIBA-data i regionens ledelses informationssystem (InfoSjælland/TargIT).

Region Syddanmark

I Region Syddanmark er der på udvalgte sygehuse udarbejdet egne SPC-diagrammer på basis af HAIBA-data. Regionen arbejder på at udarbejde diagrammer for alle sygehuse i regionen og bringe disse på en fælles regional platform til brug ved tavlemøder og i sygehusenhedernes generelle forbedringsarbejde inden for infektionshygiejnen.

Region Midtjylland

HAIBA-data er tilgængelige for alle ansatte i Region Midtjylland via den regionale Business Intelligence portal (BI-portal). I BI-portalen findes ligeledes supplerende regionale data. Konkret er HAIBA eksempelvis blevet anvendt på Hospitalsenheden Vest siden januar 2017 ved infektionshygiejniske gennemgange i alle sengeafsnit én gang om året. Data præsenteres som udgangspunkt for drøftelse af forbedringsmuligheder. I rapporter opstilles infektionsrater ved sammenligning med de foregående to år og i forhold til nationalt, regionalt, hospitals- og afdelings/afsnitsniveau ved hjælp af farvekoder svarende til de Nationale Kvalitetsmål. På afdelingsniveau tillægges værdien af egen udvikling størst betydning og sammenholdes med data for risikofaktorer så som afdelingens brug af urinvejskatetre, perifere venekatetre og centrale venekatetre. HAIBA-data er tilgængelige på intranettet på afdelingernes datasider med direkte links ind i egne data.